Regulamin sklepu

regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego MACROVITA.pl
(obowiązuje od 16.03.2024 r.)

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. ZASADY SPRZEDAŻY W MODELU SUBSKRYPCJI
5.
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11. OPINIE O PRODUKTACH
12. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
16. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy MACROVITA.pl dostępny pod adresem internetowym www.macrovita.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.macrovita.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Wojno prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ceglana 8, 05-270 Marki, NIP 1250797483, REGON 140804320, adres poczty elektronicznej: info@macrovita.pl, numer telefonu: +48 (22) 250 20 20.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności i cookies opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego pod adresem internetowym https://www.macrovita.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html. Polityka prywatności i cookies zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności i cookies (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. Akt o Usługach Cyfrowych, Akt – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1-102).

1.4.2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.4. Elektroniczny Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz, w tym wyświetlane komunikaty oraz informacje, dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.5. Elektroniczny Formularz Reklamacji – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie reklamacji dotyczących Produktu, dostępny pod adresem https://www.macrovita.pl/rma-open.php.

1.4.6. Elektroniczny Formularz Zwrotu – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Klientowi dokonywanie zwrotów Produktów, dostępny pod adresem https://www.macrovita.pl/returns-open.php.

1.4.7. Karta – karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub International lub Mastercard International, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji transakcji bez fizycznej obecności.

1.4.8. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.9. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.10. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.11. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.12. Nielegalne Treści – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

1.4.13. Operator – IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800.000,00 złotych. Adres do doręczeń: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, określana także jako: „IdoPayments” będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ze zm.).

1.4.14. Płatności cykliczne – płatności obsługiwane w ramach usługi płatniczej IdoPay świadczonej przez Operatora i realizowane w sposób automatyczny, w określonych cyklach, stosowane do opłacania Zamówień subskrypcyjnych na podstawie zgody, która została udzielona przez Klienta podczas rozpoczęcia Subskrypcji (stałe zlecenie posiadacza Karty).

1.4.15. Produkt – dostępna w sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

1.4.17. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.macrovita.pl.

1.4.18. Sprzedawca; Usługodawca – Krzysztof Wojno prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ceglana 8, 05-270 Marki, NIP 1250797483, REGON 140804320, adres poczty elektronicznej: info@macrovita.pl, numer telefonu: +48 (22) 250 20 20.

1.4.19. Subskrypcja – Usługa Elektroniczna pozwalająca na automatyczne tworzenie Zamówień subskrypcyjnych określonych Produktów, zgodnie z wybraną przez Klienta powtarzalnością, bez konieczności składania odrębnych Zamówień aż do zakończenia Subskrypcji.

1.4.20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.21. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem.

1.4.22. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.23. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.24. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.).

1.4.25. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.26. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Elektronicznego Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.27. Zamówienie subskrypcyjne – Zamówienie utworzone automatycznie w ramach Subskrypcji.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Elektroniczny Formularz Zamówienia oraz Newsletter, a także Elektroniczny Formularz Reklamacji, Elektroniczny Formularz Zwrotu i Subskrypcja.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) wybraniu opcji „Zarejestruj konto” (lub analogicznej). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Jeśli Usługobiorca posiada zarejestrowane konto w jednym z serwisów, np. Facebook, Google, PayPal czy LinkedIn, może on również – po udostępnieniu takiej funkcjonalności – utworzyć Konto w Sklepie Internetowym za pomocą jednego z tych serwisów. Zamówienie w Sklepie Internetowym może być złożone za pośrednictwem Konta albo po wyborze opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji. W takim przypadku tworzone jest wewnętrzne konto w Sklepie Internetowym, na którego bazie Usługobiorca może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub zablokowania na warunkach wskazanych w Regulaminie, w szczególności w wyniku braku przestrzegania przez Usługobiorcę postanowień pkt. 2.4 Regulaminu.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@macrovita.pl lub też pisemnie na adres: Sklep Internetowy MACROVITA.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki. Usługa Elektroniczna Konto może być również usunięta lub zablokowana przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Regulaminie, w szczególności w wyniku braku przestrzegania przez Usługobiorcę postanowień pkt. 2.4 Regulaminu.

2.1.2. Elektroniczny Formularz Zamówienia – korzystanie z Elektronicznego Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Elektronicznego Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Elektronicznego Formularza Zamówienia opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub analogicznej) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Elektronicznym Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Elektroniczny Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu Internetowego lub równoważnej informacji (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) umożliwiającej zapisanie się na Newsletter pojawiającej się na stronie Sklepu Internetowego imienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu opcji „Zapisz się” (lub analogicznej) oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie w wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego polu wyboru (tzw. checkboxa) w trakcie zakładania Konta oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie w wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wskazanie w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej na który świadczona jest Usługa Elektroniczna Newsletter oraz kliknięciu opcji „Wypisz się” (lub analogicznej), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@macrovita.pl lub też pisemnie na adres: Sklep Internetowy MACROVITA.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki.

2.1.4. Elektroniczny Formularz Reklamacji – korzystanie z Elektronicznego Formularza Reklamacji rozpoczyna się z momentem wskazania przez Klienta numeru Zamówienia, w którym znajduje się Produkt podlegający reklamacji oraz numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej Klienta. Złożenie reklamacji dotyczącej Produktu poprzez Elektroniczny Formularz Reklamacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie pięciu kolejnych kroków – (1) wskazanie Produktu, którego dotyczy reklamacja (2) podanie powodu reklamacji (3) wybraniu sposobu dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy (4) wybraniu sposobu i formy realizacji reklamacji, w tym formy zwrotu należności w określonych przypadkach oraz (5) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Elektronicznego Formularza Reklamacji opcji „Przejdź dalej” (lub analogicznej), co skutkuje wyświetleniem podsumowania złożonej reklamacji i umożliwia przesłanie ewentualnych do niej załączników w sposób zgodny z wyświetlanymi komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.

2.1.4.1. Usługa Elektroniczna Elektroniczny Formularz Reklamacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania procesu składania reklamacji za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.1.5. Elektroniczny Formularz Zwrotu – korzystanie z Elektronicznego Formularza Zwrotu rozpoczyna się z momentem wskazania przez Klienta numeru Zamówienia, w którym znajduje się Produkt podlegający zwrotowi, np. w wyniku składanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej Klienta. Złożenie oświadczenia o zwrocie Produktu poprzez Elektroniczny Formularz Zwrotu następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie czterech kolejnych kroków – (1) wskazanie Produktu, którego dotyczy zwrot (2) wybraniu sposobu zwrotu Produktu do Sprzedawcy (3) wybraniu formy zwrotu należności w określonych przypadkach oraz (4) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Elektronicznego Formularza Zwrotu opcji „Dodaj zgłoszenie zwrotu” (lub analogicznej), co skutkuje wyświetleniem podsumowania złożonego oświadczenia o zwrocie Produktu wraz z instrukcją dotyczącą odesłania zwracanego Produktu do Sprzedawcy.

2.1.5.1. Usługa Elektroniczna Elektroniczny Formularz Zwrotu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą realizacji procedury związanej ze zwrotem, w tym dotyczącej realizacji prawa odstąpienia od umowy, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania procesu składania oświadczenie o zwrocie za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.1.5.2. Usługa Elektroniczna Subskrypcja świadczona jest nieodpłatnie i pozwala na automatyczne tworzenie Zamówień subskrypcyjnych określonych Produktów, zgodnie z wybraną przez Klienta powtarzalnością, bez konieczności składania odrębnych Zamówień i trwa do zakończenia Subskrypcji. Korzystanie z Subskrypcji możliwe jest na warunkach wskazanych w pkt. 4 Regulaminu.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne/końcowe z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji, np.: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF; (6) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego/końcowego z dostępem do Internetu.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 7. Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Produktów i ceny nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia minimalnej wartości Zamówienia, o czym informuje Klienta na stronach Sklepu Internetowego przed złożeniem Zamówienia.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, z zastrzeżeniem pkt. 3.3 Regulaminu. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę waluty innej niż w złotych polskich, kurs wymiany dla ustalenia ceny Produktu w innej walucie ustalany jest na podstawie bieżących kursów walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. W przypadku Zamówień wysyłanych na adres dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej podane ceny Produktów i koszty dostawy mogą być prezentowane jako ceny netto (bez VAT). W takim przypadku, w zależności od prawa obowiązującego w państwie dostawy, na Kliencie wskazującym adres dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej spoczywa obowiązek poniesienia wszelkich należnych kwot, w tym kwoty cła, ewentualnych opłat celnych, kosztów odprawy celnej lub podatków naliczanych zgodnie z przepisami prawa.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą możliwe jest po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Elektronicznego Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli Klienta w zakresie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.

3.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego istotne elementy. Ta wiadomość e-mail potwierdza wyłącznie otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę i nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy Sprzedaży. W zależności od funkcjonalności udostępnionej przez Sklep Internetowy informacja o fakcie wysłania powyższego potwierdzenia może być także przekazana przez Sprzedawcę Klientowi w krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia numer telefonu komórkowego.

3.6. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje przez Sprzedawcę poprzez niezwłoczne przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Powyższa wiadomości e-mail zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. W zależności od funkcjonalności udostępnionej przez Sklep Internetowy informacja o fakcie wysłania powyższego potwierdzenia może być także przekazana przez Sprzedawcę Klientowi w krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia numer telefonu komórkowego

3.7. Do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą w sposób, o którym mowa w pkt. 3.6 Regulaminu, Klient może zmienić swoje Zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego w Elektronicznym Formularzu Zamówienia, tj. poprzez przejście przez niego ponownie, zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. Zmiana Zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Jeżeli Klient dokonał wcześniej płatności, jest ona rozliczana na poczet zmienionego Zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana w sposób, o którym mowa w pkt. 5.5 Regulaminu.

3.8. Po udostępnieniu takiej funkcjonalności oraz umieszczeniu w związku z tym stosownej informacji pod adresem internetowym Sklepu Internetowego, zamówienia mogą być przyjmowane również za pośrednictwem telefonu, tj. poprzez kontakt z infolinią pod numerem +48 (22) 250 20 20, w godzinach wskazanych pod adresem internetowym Sklepu Internetowego.

3.9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. Regulamin jest również dostępny w każdym czasie – jako plik możliwy do pobrania i sporządzenia jego wydruku – pod adresem http://www.macrovita.pl/regulamin.pdf.

3.10. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży, sporządzane zgodnie z danymi przekazanymi podczas składania Zamówienia, oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.

4. ZASADY SPRZEDAŻY W MODELU SUBSKRYPCJI

4.1. Usługa Elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

4.2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Produktów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu, bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej Karty.

4.3. Usunięcie Karty z Subskrypcji powoduje zakończenie Subskrypcji.

4.4. Transakcje w ramach Płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji posiadacza Karty w serwisie Operatora (lub podmiotu, za pośrednictwem którego Operator obsługuje transakcje). Rejestracja będzie miała na celu uwiarygodnienie, że Klient zlecający Płatność cykliczną jest uprawnionym posiadaczem Karty, która będzie obciążana. Przed dokonaniem rejestracji Karty na stronie transakcyjnej, Klient zobowiązany jest udzielić zgody na regularne pobieranie płatności za Zamówienia subskrypcyjne poprzez uruchomienie usługi Płatności cyklicznych. Zgoda jest przechowywana w serwisie Operatora.

4.5. Klient tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym Formularzu Zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania pierwszego Zamówienia subskrypcyjnego.

4.6. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji.

4.7. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony.

4.8. Klient może zakończyć Subskrypcję w każdym czasie. Zakończenie Subskrypcji przez Klienta jest równoznaczne z cofnięciem zgody na kolejne obciążenia płatnościami w ramach Płatności cyklicznych. W tej sytuacji kolejne Zamówienie subskrypcyjne nie zostanie utworzone. Jeżeli zakończenie Subskrypcji nastąpi po upływie daty wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.12 Regulaminu, to bieżące Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane jako ostatnie.

4.9. Zakończenie Subskrypcji następuje poprzez wybranie przez Klienta opcji „Zakończ subskrypcję” (lub analogicznej) w ustawieniach danej Subskrypcji, które są dostępne po zalogowaniu Klienta z poziomu jego Konta. Klient może również zgłosić chęć zakończenia Subskrypcji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@macrovita.pl.

4.10. Sprzedawca ma prawo zakończyć Subskrypcję, o czym informuje Klienta w wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W tej sytuacji środki z Karty nie zostaną pobrane oraz nie będą tworzone kolejne Zamówienia subskrypcyjne.

4.11. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen Produktów w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Klient jest informowany w korespondencji e-mailowej, o której mowa w pkt. 4.12.

4.12. Sprzedający wysyła do Klienta wiadomość e-mail o utworzeniu Zamówienia subskrypcyjnego z podaniem jego zawartości, tj. zamówionych Produktów, ich ilości i cenie (w tym o zmianie ceny, jeżeli miała ona miejsce), terminie realizacji oraz o dacie planowanego pobrania środków z Karty - nie później niż na 3 dni przed pobraniem środków z Karty. Ponadto, Sprzedający informuje Klienta o możliwości zakończenia Subskrypcji załączając link prowadzący do ustawień umożliwiających zakończenie danej Subskrypcji przez Klienta z poziomu Konta i datę, do której będzie to skuteczne. W przypadku zakończenia Subskrypcji po dacie wskazanej w wiadomości e-mail - zakończenie będzie miało skutek od kolejnego Zamówienia subskrypcyjnego. Oznacza to, że Subskrypcja zostanie zakończona, ale jako ostatnie zostanie zrealizowane bieżące Zamówienie subskrypcyjne.

4.13. Jeżeli próba obciążenia Karty nie powiedzie się, Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na Karcie, utrata ważności Karty lub problemy techniczne.

4.14. Utrata ważności Karty powiązanej z Subskrypcją lub brak możliwości autoryzacji zlecenia płatniczego z innych powodów powoduje zakończenie Subskrypcji.

4.15. Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z Karty.

4.16. Zakończenie Subskrypcji pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie Umowy Sprzedaży.

4.17. W ramach Subskrypcji mogą być dostępne wszystkie lub wybrane Produkty. Informacja o dostępności danego Produktu w ramach Subskrypcji jest przekazywana Klientowi na stronie Sklepu Internetowego dedykowanej danemu Produktowi lub w ramach Elektronicznego Formularzu Zamówienia.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

5.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

5.1.3. Płatności elektroniczne i płatności Kartą za pośrednictwem serwisów wskazanych na stronach Sklepu Internetowego. Autoryzacja i rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i Kartą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów wskazanych na stronach Sklepu Internetowego.

5.2. Aktualnie dostępne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży są dostępne na stronie Sklepu Internetowego pod adresem internetowym https://www.macrovita.pl/pol-payments.html.

5.3. Termin płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności Kartą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.4. W przypadku nadpłaty do Zamówienia objętego Umową Sprzedaży lub konieczności zwrotu przez Sprzedawcę należności wpłaconych przez Klienta lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Klienta w ramach Konta. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Klientowi po zalogowaniu się na Konto i zostanie wykorzystana podczas kolejnego Zamówienia w Sklepie Internetowym (wyłącznie po zalogowaniu się na Konto) lub – wyłącznie na podstawie dyspozycji Klienta – zostanie przekazana przez Sprzedawcę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Klienta.

5.5. W przypadku zwrotu należności Klientowi przez Sprzedawcę, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu Produktu lub uznania reklamacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże niezbędnych danych identyfikujących rachunek bankowy, na który ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie Sklepu Internetowego, w sposób o którym mowa w pkt. 6.3 Regulaminu, metody dostawy umożliwiające dostawę Produktów również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy, o której mowa w pkt. 6.3 Regulaminu, oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostawa Produktów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta jako adres dostawy w Zamówieniu objętym Umową Sprzedaży.

6.3. Aktualnie dostępne w Sklepie Internetowym metody dostawy oraz koszty dostawy, w tym informacje o możliwości i zasadach odbioru osobistego (o ile Sprzedawca udostępnia odbiór osobisty) lub warunki zwolnienia Klienta z kosztów dostawy, są dostępne na stronie Sklepu Internetowego pod adresem internetowym https://www.macrovita.pl/pol-delivery.html.

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub Kartą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, ale nie wcześniej niż od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. Niniejszy pkt 7 Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

7.2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

7.2.1. pisemnie na adres: Sklep Internetowy MACROVITA.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki;

7.2.2. za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.4 Regulaminu (w zakresie reklamacji dotyczących Produktów);

7.2.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@macrovita.pl.

7.3. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Sklep Internetowy MACROVITA.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki.

7.4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

7.6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7.8. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

7.8.1. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.8.2. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

7.8.3. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

7.9. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

7.10. Zawarte w pkt. 7.8.2. i 7.8.3 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi: (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 (22) 55 60 332 lub +48 (22) 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl; lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.4. Pod adresem strony internetowej http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1. pisemnie na adres: Sklep Internetowy MACROVITA.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki;

9.1.2. za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Zwrotu w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.5 Regulaminu;

9.1.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@macrovita.pl.

9.2. Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: Sklep Internetowy MACROVITA.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki.

9.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 16 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.6. Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:

9.6.1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9.6.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.7.1. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7.2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.7.3. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.8.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) – które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) – inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

9.9. Zawarte w niniejszym pkt. 9 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy pkt 10 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

10.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.9. Klient obowiązany jest do zbadania Produktu w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Produktu z Umową Sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

11. OPINIE O PRODUKTACH

11.1. Sprzedawca umożliwia Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym pkt. 11 Regulaminu.

11.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

11.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego Zamówienia Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania Opinii.

11.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

11.5. Opinie mogą być udostępniane publicznie bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego), a także na poniższych stronach internetowych:

11.5.1. https://zaufaneopinie.idosell.com/www.macrovita.pl;

11.5.2. https://trustedreviews.idosell.com/www.macrovita.pl.

11.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

11.6.1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

11.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

11.6.3. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

11.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w pkt. 7 Regulaminu.

11.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

12. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM

12.1. Niniejszy pkt 12 Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia). Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

12.2. Punkt Kontaktowy - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej info@macrovita.pl jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

12.3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:

12.3.1. Na adres poczty elektronicznej info@macrovita.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.

12.3.2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

12.3.3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

12.3.4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

12.3.5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

12.4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:

12.4.1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu Internetowego:

12.4.1.1. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

12.4.1.2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;

12.4.1.3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;

12.4.1.4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

12.4.1.5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;

12.4.1.6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.

12.4.1.7. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.

12.4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.

12.4.3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.

12.4.4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

12.5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w pkt. 7. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

12.6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.

12.7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

13.1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Opinii i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

13.2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

13.3. Klient zamieszczając w Sklepie Internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

13.3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,

13.3.2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,

13.3.3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,

13.3.4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

13.3.5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych.

13.4. Usunięcie Konta przez Klienta lub usunięcie Opinii nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

13.5. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących ze stron Sklepu Internetowego.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH

14.1. Z zastrzeżeniem pkt. 14.2 Regulaminu, wszelkie prawa do treści umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego przysługują Sprzedawcy.

14.2. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy firm i nazwy towarów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie Sklepu Internetowego, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi towarami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Sprzedawca nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązany lub wspierany przez podmioty, którym one przysługują.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

15.2. Regulamin obowiązuje od 16 marca 2024 roku i zastępuje dotychczasowy regulamin Sklepu Internetowego.

15.3. Zmiana Regulaminu:

15.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

15.3.2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

15.3.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

15.3.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

15.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną; Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

16. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno
Sklep Internetowy MACROVITA.pl
ul. Ceglana 8
05-270 Marki

info@macrovita.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


regulamin sklepu internetowego

pixel